Όροι διαγωνισμού ROL QUICKWASH

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ROLCO BIANIΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που διατηρεί κεντρικά γραφεία στην Αγίας Άννης 111,Άγιος Ιωάννης Ρέντης,18233 Αττική , εφεξής καλούμενη «ROLCO», διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο rolquickwash.gr/terms/ (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

3] Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου οι χρήστες να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα που είναι αναρτημένη στην σελίδα rolquickwash.gr/contest/ , σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

4] Δώρα: Tα δώρα της ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι μία σειρά βιωματικών εμπειριών (εφεξής οι Εμπειρίες) που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και κάθε συμμετέχων επιλέγει μία Εμπειρία.. Ο καθένας νικητής θα κερδίσει την Εμπειρία που έχει επιλέξει..

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει των αριθμό των Εμπειριών ή να αποσύρει κάποια Εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο συμμετέχων που την έχει ήδη επιλέξει δεν χάνει το δικαίωμά του.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ήθελε ανακύψει αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της Εμπειρίας.

5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: Κάθε δεκαπέντε (15) μέρες θα ανακηρύσσεται ένας νικητής, δικαιούχος της Εμπειρίας που έχει επιλέξει και ένας επιλαχών για την περίπτωση που ο νικητής για οποιοδήποτε λόγο δεν επιβεβαιώσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την σχετική ανακοίνωση, την διαθεσιμότητα του για τα Δώρο. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες μέσω πιστοποιημένου αδιάβλητου λογισμικού και το αποτέλεσμα θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και στην σελίδα του Facebook του προϊόντος.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου εντός των ως άνω χρονικών ορίων, η άκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο ατό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου, το οποίο περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στο διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, , (β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (γ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το σχετικό σχόλιο ή φωτογραφία με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

7] Οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή/και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει ή/και μέσω Facebook.

8] Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

9] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα rolquickwash.gr/contest/ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

10] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ρητή εκ μέρους του συμμετέχοντα συγκατάθεση κατά την έννοια του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τον διαγωνισμό και τα προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό έχει το δικαίωμα ανακλήσεως της συγκαταθέσεώς του καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των στοιχείων του.

11] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πάντως συγκατάθεση υπόκειται σε ανάκληση . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, δικαιουμένου πάντως κάθε νικητή/νικήτριας να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων που τον/την αφορούν μετά εξάμηνο από την λήξη του Διαγωνισμού.

12] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

13] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα rolquickwash.gr/terms/

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Σταύρος Λάτος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου slatos@rolco.gr